මහ පොළවේ ඉඩ නැති නම් වලාකුළකට යමු

10/25/09

මාතෘකාවක් හිතට එන්නෙ නෑ

කවියක් ලියන්න කියලා මගෙ හිත කියනව....
මේ සුමානෙම කවියක් ලීවෙ නෙ...
එත් ලියන්නෙ මොකක් ගැනද? කා ගැනද?......
මං දැන් යනව.....
හෙට ගොඩක් වැඩ තියෙනව....
බලමුකො...
හිත බරයි.......................................
....................ඒත් ඇයි?

10/14/09

අපි දවසක


අපි දවසක අහසට යමු...
වලාකුළට කතා කරමු...

අපිත් එක්ක එන්න කියමු....
පොළොවට බැහැලා....

වියළී ගිය හැම හිතක්ම
වැස්සෙන් නාවා....

10/12/09

යාළු...................

මල් යායට පිණි වැහැලා

මල් වල නම් ටික මැකිලා

හිරු ඇවිත් පිණි කැකුළු

මකා දමන්නට කලියෙන්...

දෙදුන්නෙන් පාට අරන්

මලින් මලට නම් තියන්න

ආයෙත් එන්නකො යාළු..

ආයෙත් එන්නකො යාළු..
.
10/4/09